Braun 6026 Bedienungsanleitung

Stöbern Sie online oder laden Sie Bedienungsanleitung nach Digitale Körperthermometer Braun 6026 herunter. Braun 6026 User's Manual Benutzerhandbuch

  • Herunterladen
  • Zu meinen Handbüchern hinzufügen
  • Drucken
  • Seite
    / 15
  • Inhaltsverzeichnis
  • LESEZEICHEN
  • Bewertet4.5 / 5. Basierend auf21 Kundenbewertungen
Seitenansicht 0
IRT 2000 KURTZ DESIGN 28.01.05
ThermoScan
ThermoScan
startstart
English 3, 16
Polski 8, 16
Internet:
www.braun.com
Manufactured by:
Braun GmbH
Frankfurter Str. 145
61476 Kronberg / Germany
6-026-233/00/VII-06/M
GB/PL
Printed in Germany
IRT 3020 CO
Type 6026
IRT 2000 KURTZ DESIGN 11.01.06
ThermoScan
ThermoScan
startstart
I6026223_IRT-3020_Nordic_2 Seite 19 Mittwoch, 26. Juli 2006 11:32 1
Seitenansicht 0
1 2 3 4 5 6 ... 14 15

Inhaltsverzeichnis

Seite 1 - ThermoScan

IRT 2000 KURTZ DESIGN 28.01.05ThermoScanThermoScanstartstartEnglish 3, 16Polski 8, 16Internet:www.braun.comManufactured by:Braun GmbHFrank

Seite 2

12 4. Naciàgajàc ucho delikatniewsuƒ czujnik (3) w przewód s∏uchowy, a nast´pnie nacisnàç przycisk «start» (4). O rozpocz´ciu pomiaru informuje krótk

Seite 3 - Body temperature

13 Termometr i kapturki ochronne nale˝y przechowywaç w suchym miejscu wolnym od py∏u i zanieczyszczeƒ oraz chroniç przed bezpoÊrednim dzia∏aniem prom

Seite 4

14Zwolnij przycisk «start» gdy wyÊwietlony zosta-nie symbol «°F». Nowe ustawienie zostanie potwierdzone krótkim sygna∏em dêwi´kowym a termometr automa

Seite 5

15JeÊli urzàdzenie nie jest u˝ywane w okreÊlonym zakresie temperatury i wilgotnoÊci, nie jest mo˝liwe zagwarantowanie dok∏adnoÊci pomiaru.Typ urzàdzen

Seite 6 - Replacing the battery

16EnglishGuaranteeWe grant 2 years guarantee on the product commencing on the date of purchase. Within the guarantee period we will eliminate, free of

Seite 7 - Product specifications

17– niew∏aÊciwego lub niezgodnego z instrukcjà u˝ytkowania, konserwacji, przechowywania lub instalacji;– u˝ywania niew∏aÊciwych materia∏ów eksploatacy

Seite 8 - Temperatura cia∏a

123 4657ThermoScanstartstart Braun Infolines0800 783 70 101 800 509 448GBIRL I6026223_IRT-3020_Nordic_2 Seite 2 Mittwoch, 26. Juli 2006 11:32 11

Seite 9

3 The Braun ThermoScan thermometer has been carefully developed for accurate, safe and fast temperature measurements in the ear. The shape of the the

Seite 10 - Konserwacja i czyszczenie

4 Product description 1 Protective cap 2 Lens filter3 Probe4 «start» button5 Lens filter detector6 Display7 Battery door How to use your Braun Thermo

Seite 11 - Wymiana skali temperatur

5 5. For the next measurement,remove the used lens filterand put on a new, clean lens filter. Clear the display by pushing the «start» button once. F

Seite 12 - Specyfikacja produktu

6 Changing the temperature scale Your Braun ThermoScan is delivered to you with the Celsius (°C) temperature scale activated. If you wish to switch t

Seite 13

7 Calibration The thermometer is initially calibrated at the time of manufacture. If this thermometer is used according to the use instructions, peri

Seite 14

8 Polski Termometr Braun ThermoScan zosta∏ zaprojektowany do wykonywania dok∏adnych, bezpiecznych i szybkich pomiarów temperatury cia∏a w uchu. Kszta

Seite 15

9 Uwaga: W przypadku konsultacji lekarskiej, poinformuj lekarza, ˝e wynik pomiaru wykona-nego termometrem ThermoScan dotyczy temperatury mierzonej w

Kommentare zu diesen Handbüchern

Keine Kommentare