Braun AS 530 Handbuch

Stöbern Sie online oder laden Sie Handbuch nach Friseure Braun AS 530 herunter. Braun AS 530 Benutzerhandbuch

  • Herunterladen
  • Zu meinen Handbüchern hinzufügen
  • Drucken

Inhaltsverzeichnis

Seite 1 - Type 3536

Satin Hair 5Type 3536123www.braun.comSatin•Hair 5AS 53096318375_AS530_S1.indd 196318375_AS530_S1.indd 1 21.02.13 10:5521.02.13 10:55Stapled bo

Seite 2 - 96318375/II-13

11autant de cheveux que vous le souhaitez et créer du volume à la racine.«2» = Accessoire séchant et structurant pour coiffer encore plus de cheveux.

Seite 3

12personnes non agréées par Braun et si des pièces de rechange ne provenant pas de Braun ont été utilisées.Pour toute réclamation intervenant pendant

Seite 4

13un índice de corriente residual no superior a 30mA, en el circuíto eléctrico de su cuarto de baño. Consulte con su instalador.• No enrolle el cable

Seite 5 - Gerätebeschreibung

14Uso del aparato con el pelo húmedo9 Realice un secado previo del pelo en la posición «3» con el accesorio volumizador. Continue con el volumizador

Seite 6 - Reinigung

15(RCD) com uma corrente resildual operacional a não exceder os 30mA no circuito eléctrico da sua casa de banho. Peça conselho ao electricista.• Não e

Seite 7 - Description

16Utilizar o aparelho em cabelo húmido9 Efectue uma pré-secagem na posição «3» com o Acessório Volumizer. Continue com o Volumizer na posição «1», «2

Seite 8 - Cleaning

17ItalianoPrima dell’utilizzo, leggete attentamente tutte le istruzioni.Braun Satin·Hair 5 con funzione vapore integrata adatta a pre-asciugare i cape

Seite 9 - Français

18123= Colpo d‘aria fredda per fissare la piega. Si attiva su tutte le posizioni («1», «2», «3») tirando e mantenendo l’interruttore nella posizione.d

Seite 10 - Nettoyage

19NederlandsLees voor gebruik de gebruiksaanwijzing goed door.De Braun Satin·Hair 5 met geïntegreerde stoom functie is zowel geschikt voor voordrogen

Seite 11

20d Afneembaar filter e Controlelampje f Ophanghaakjeg Grote borstelh Kleine borsteli Volume opzetstukVoordat u het apparaat in gebruik neemtHaal el

Seite 12 - Función de vapor

Deutsch 6English 8Français 10Español 12Português 14Italiano 17Nederlands 19Dansk 21Norsk 23Svenska 25Suomi 27Polski 29Česk 32Slovensk 34Magyar 36Hrv

Seite 13 - Português

21DanskLæs brugsvejledningen grundigt igennem, før apparatet tages i brug.Braun Satin·Hair 5 med integreret dampfunktion til fortørring af vådt hår, s

Seite 14 - Função de vapor

22123= «Cool shot»-indstilling får frisuren til at holde længere. Aktiveres i alle indstillinger («1», «2», «3») ved at trække omskifterringen ned og

Seite 15

23NorskLes bruksanvisningen nedenfor nøye før du bruker apparatet.Braun Satin·Hair 5 med integrert dampfunksjon passer like godt til tørking av vått h

Seite 16 - Italiano

245 Sett i støpselet. Strømindikatoren lyser. La apparatet varmes opp på innstillingen « ». Klar for damping etter 2 minutter.Etter brukTøm alltid

Seite 17 - Funzione vapore

25SvenskaLäs noga igenom instruktionerna innan du använder produkten.Braun Satin·Hair 5 med integrerad ångfunktion passar till att förtorka vått hår o

Seite 18 - Nederlands

264 Sätt i vattenbehållaren igen tills den knäpper fast.5 Anslut till ett eluttag. Kontrollampan tänds. Låt produkten värmas upp på « »-inställ-n

Seite 19 - Schoonmaken

27SuomiLue käyttöohje huolellisesti ennen käyttämistä.Braun Satin·Hair 5, jossa on sisäinen höyrytoi-minto, soveltuu ihanteellisesti märkien hiusten e

Seite 20 - Beskrivelse

28Ennen käyttämistäIrrota laitteen pistoke pistorasiasta ennen laitteen täyttämistä vedellä.1 Irrota vesisäiliö laitteesta.2 Avaa vesisäiliö kiertäm

Seite 21 - Rengøring

29PolskiProsimy uwa˝nie przeczytaç poni˝szà instrukcj´ obs∏ugi przed u˝yciem urzàdzenia.Braun Satin·Hair 5 z funkcjà pary nadaje si´ zarówno do wst´pn

Seite 22

30«1» = Ustawienie ciep∏ego nawiewu do stylizacji mniejszej i Êredniej iloÊci w∏osów oraz dla zwi´kszenia obj´toÊci u nasady.«2» = Ustawienie do susze

Seite 23 - Rengjøring

agh ibcdefmax12 345ewait2 min123123123496318375_AS530_S4.indd 196318375_AS530_S4.indd 1 21.02.13 10:5621.02.13 10:56

Seite 24 - Beskrivning

312. Kupujący może wysłać sprzęt do naprawy do najbliżej znajdującego się autoryzowanego punktu serwisowego lub skorzystać z pośrednictwa sklepu, w k

Seite 25 - Rengöring

32Cesk˘Pfied pouÏitím si peãlivû pfieãtûte tento návod k pouÏití.Braun Satin·Hair 5 s integrovanou funkcí napafiování je vhodn˘ pro pfiedsu‰ení vlhk˘ch vl

Seite 26

33d Snímateln˘ filtr e Kontrolka napájení f Závûsné oãkog Nástavec s velk˘m kartáãemh Nástavec s mal˘m kartáãemi Nástavec pro objem Pfied pouÏitím

Seite 27 - Puhdistaminen

34Slovensk˘Pred pouÏitím si pozorne preãítajte tento návod na pouÏitie.Braun Satin·Hair 5 so zabudovanou funkciou tvorby pary je vhodn˘ pre predsu‰eni

Seite 28 - Opis urzàdzenia

35123= StupeÀ na r˘chle ochladenie vzhºadom na dosiahnutie väã‰ej trvanlivosti úãesu. Ak prepínací krúÏok pridrÏíte a posuniete smerom dolu, aktivuje

Seite 29 - Czyszczenie

36MagyarKérjük, hogy a használat megkezdése elŒtt, olvassa végig figyelmesen a használati útmutatót!A Braun Satin·Hair 5 beépített gŒzfunkciójából adó

Seite 30

37d Eltávolítható levegŒszırŒe Kontrollámpaf Akasztókarikag Nagy formázókefeh Kis formázókefei Dúsító feltétHasználat elŒttMinden alkalommal húzza ki

Seite 31

38HrvatskiPrije prve upotrebe pomno proãitajte uputstva i saãuvajte ih kako biste uvijek mogli pronaçi sve potrebne informacije o svom ure∂aju.Braunov

Seite 32 - Funkce páry

39f Kukica za vje‰anjeg Nastavak s velikom ãetkomh Nastavak s malom ãetkomi Nastavak za poveçanje volumenaPrije uporabeUvijek iskljuãite ure∂a

Seite 33 - Slovensk˘

40Konikom d.o.o., 31000, Osijek, Jablanova 43, ) 031 49 48 85RTV servis vl. Mijo Kalaica, 34310, Pleternica, A.M.Relković 6, ) 034 25 20 00Sorić ele

Seite 34 - Funkcia pary

5click!10 11click!12396781231 231 2 3 1 2 3 1 2 3 1231 231 231 2 3 96318375_AS530_S5.indd 196318375_AS530_S5.indd 1 21.02.13 10:5721.02.13 10:

Seite 35 - Termékleírás

41sega 30 mA. Posvetujte se z elektriãarjem.• Ne navij ajte priključne vrvice okoli naprave. Redno preverjajte priključno vrvico glede obrabe ali poško

Seite 36 - Tisztítás

42pomoãjo hladnega toka zraka, ki ga aktivirate tako, da nastavitveni obroã povleãete navzdol in ga zadrÏite pribliÏno 5 sekund. Nato pramen previdno

Seite 37 - Hrvatski

43Românå (RO/MD)Înainte de utilizarea produsului, vã rugãm sã citiøi cu atenøie instrucøiunile.Braun Satin·Hair 5 cu sistem de aburi integrat este ide

Seite 38 - Postavke pare

44d Filtru detaμabile Luminã de contactf Suport de agã øareg Perie mareh Perie micãi Accesoriu de volumÎnainte de utilizareÎnainte de a umple rezer

Seite 39 - Slovenski

45TürkçeCihaz∂ kullanmaya baμlamadan önce kullanma k∂lavuzunu dikkatlice okuyunuz.Braun Satin·Hair 5, geliμtirilmiμ buhar fonksiyonu ile kuru saçlar∂n

Seite 40 - Funkcija izloãanja pare

46f Asma kancas∂g Büyük f∂rça ataçman∂h Küçük f∂rça ataçman∂i Hacim veren ataçmanKullanmadan önceHer zaman, cihaz∂ su ile doldurmadan önce prizden

Seite 41

47∂ÏÏËÓÈο¶ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙË Û˘Û΢‹ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿, ‰È·‚¿ÛÙ fiϘ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÚÔÛÂÎÙÈο.∏ Û˘Û΢‹ õÔÚÌ·Ú›ÛÌ·ÙÔ˜ Ù˘ Braun Satin·Hair 5 Ì ÙËÓ Â

Seite 42 - Românå (RO/MD)

48¶ÂÚÈÁÚ·õ‹a ¢Ô¯Â›Ô ÓÂÚÔ‡b ¶Ï‹ÎÙÚÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓc ¢·ÎÙ‡ÏÈÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ (‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÂÈ ˙ÂÛÙfi ‹ ÎÚ‡Ô ·¤Ú·, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË Ú‡ıÌÈÛË Ô˘ ¤

Seite 43 - Curãøarea

49∂ÁÁ‡ËÛ˶·Ú·¯ˆÚԇ̠‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÂÁÁ‡ËÛË, ÛÙÔ ÚÔ˚fiÓ, ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ·ÁÔÚ¿˜.ª¤Û· ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÂÁÁ‡ËÛ˘ ηχÙÔ˘ÌÂ, ¯ˆÚ›˜ ¯Ú¤ˆÛË, ÔÔÈ·‰‹

Seite 44 - Tan∂mlamalar

50• çËÍÓ„‡ Ì ÒËÔ‚‡ÈÚ ‚Ó‰‡ ‰ËÂÍÚÌÓ ‚ Á‡„fl‚‡˘Ëfl ˆËÎË̉˙. • ᇠ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎ̇ Á‡˘ËÚ‡ Ò ÔÂÔÓ˙˜‚‡ ‰‡ ËÌÒÚ‡ÎË‡Ú Ô‰ԇÁËÚÂÎ Á‡ ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ÂÎÂÍÚ˘ÂÒÚ

Seite 45 - Temizleme

6DeutschLesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung sorgfäl-tig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.Braun Satin·Hair 5 mit integrierter Dampffunkt

Seite 46 - ∂ÏÏËÓÈο

51ìÔÓÚ·‡ ÔË ÒÛı‡ ÍÓÒ‡ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ Ô‡‡6 èÓÒÚ‡‚ÂÚ Ê·̇ڇ ÔËÒÚ‡‚͇.7 ÇÁÂÏÂڠ͢Û ÍÓÒ‡ Ë „Ó Û‚ËÈÚ ÓÍÓÎÓ ˜ÂÚ͇ڇ. AÍÚË‚Ë‡ÈÚ ÙÛÌ͈ËflÚ‡ Ô‡

Seite 47 - ∫·ı·ÚÈÛÌfi˜

52êÛÒÒÍËÈèÂ‰ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËÂÈ ÔË·Ó‡ ÒΉÛÂÚ ‚ÌËχÚÂθÌÓ ËÁÛ˜ËÚ¸ àÌÒÚÛÍˆË˛ ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË.ùÎÂÍÚÓÔË·Ó Braun Satin·Hair 5 Ò ‚ÒÚÓÂÌ-ÌÓÈ ÙÛÌ͈ËÂÈ ÔÓ

Seite 48 - Å˙΄‡ÒÍË

53îÛÌ͈Ëfl Ô‡‡îÛÌÍˆË˛ Ô‡‡ ÏÓÊÌÓ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ÒÓ ‚ÒÂÏË Ì‡Ò‡‰Í‡ÏË. ÑÎfl ÔÓ‰‡˜Ë Ô‡‡ ‚ Ôfl‰Ë ‚ÓÎÓÒ Ì‡ÊÏËÚ ̇ ÍÌÓÔÍÛ, ÍÓÚÓ‡fl ̇ıÓ‰ËÚÒfl ̇ ÂÁÂ‚Û‡ ‰Îfl

Seite 49

54ÇÒ ‰Û„Ë Ú·ӂ‡ÌËfl, ‚Íβ˜‡fl Ú·ӂ‡ÌËfl ‚ÓÁÏ¢ÂÌËfl Û·˚ÚÍÓ‚, ËÒÍβ˜‡˛ÚÒfl, ÂÒÎË Ì‡¯‡ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ Ì ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂ̇ ‚ Á‡ÍÓÌÌÓÏ ÔÓfl‰ÍÂ.êÂÍ·χˆËË, Ò

Seite 50

55ìÍ‡ªÌҸ͇ÅÛ‰¸-·Ò͇, Û‚‡ÊÌÓ ÔÓ˜ËÚ‡ÈÚ ˆ˛ ¥ÌÒÚÛ͈¥˛ Á ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl.ëÚ‡ÈÎÂ Braun Satin·Hair 5 Á ‚·Û‰Ó‚‡ÌÓ˛ ÙÛÌ͈¥π˛ Ô‡Ë ÁÛ˜ÌËÈ flÍ ‰Îfl ÔÓÔÂ‰̸Ó

Seite 51

56îÛÌ͈¥fl Ô‡ËîÛ̈¥˛ Ô‡Ë ÏÓÊ̇ Á‡ÒÚÓÒÓ‚Û‚‡ÚË Á Ûҥχ ̇҇‰Í‡ÏË. ôÓ· ‰Ó‰‡ÚË Ô‡Ë Ì‡ Ôfl‰ÍÛ ‚ÓÎÓÒÒfl ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ Á‚ÂıÛ Ì‡ ÍÓÌÚÂÈÌÂ ‰Îfl ‚Ó‰Ë (‚Ë ÔÓ˜ÛπÚÂ

Seite 52

57„‡‡ÌÚ¥ÈÌÓÏÛ Ú‡ÎÓÌ¥ Ç„aun ‡·Ó ̇ ÓÒÚ‡ÌÌ¥È ÒÚÓ¥Ìˆ¥ ÓË„¥Ì‡Î¸ÌÓª ¥ÌÒÚÛ͈¥ª Á ÂÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆ¥ª Çr‡un, fl͇ Ú‡ÍÓÊ ÏÓÊ ·ÛÚË „‡‡ÌÚiÈÌËÏ Ú‡ÎÓÌÓÏ. ñfl „‡‡ÌÚ¥

Seite 53

5896318375_AS530_S6-64.indd 5896318375_AS530_S6-64.indd 58 21.02.13 11:0321.02.13 11:03

Seite 54

5912396318375_AS530_S6-64.indd 5996318375_AS530_S6-64.indd 59 21.02.13 11:0321.02.13 11:03

Seite 55

6096318375_AS530_S6-64.indd 6096318375_AS530_S6-64.indd 60 21.02.13 11:0321.02.13 11:03

Seite 56

7123= Kaltstufe (ist in allen Schalt-stufen («1», «2», «3») aktiviert, wenn der Schaltring nach unten gezogen und gehalten wird). Durch die Kaltstufe

Seite 57

8EnglishCarefully read the use instructions before use.Braun Satin·Hair 5 with integrated steam function is suitable for pre-drying wet hair and styli

Seite 58

9top of the black rubber ring and close tight the water reservoir.4 Re-insert the water reservoir until it snaps into place.5 Plug into an electrica

Seite 59

10FrançaisAvant la première utilisation de cet appareil, prenez le temps de lire le mode d’emploi complètement et attentivement. Satin·Hair 5 de Braun

Kommentare zu diesen Handbüchern

Keine Kommentare