Braun BNC 009 Handbuch

Stöbern Sie online oder laden Sie Handbuch nach Tischuhren Braun BNC 009 herunter. Braun BNC 009 Benutzerhandbuch

  • Herunterladen
  • Zu meinen Handbüchern hinzufügen
  • Drucken
  • Seite
    / 2
  • Inhaltsverzeichnis
  • LESEZEICHEN
  • Bewertet4.7 / 5. Basierend auf20 Kundenbewertungen
Seitenansicht 0
BNC009
Alarm clock
Wecker
Réveil
Wekker
Vækkeur
English
User instructions
Guarantee
Deutsch
Gebrauchsanweisung
Garantie
Français
Model d’emploi
Garantie
Nederlands
Gebruiksaanwijzingen
Garantie
Dansk
Brugervejledninger
Garanti
positie.
2. Druk de “+” of “-” -knop in om de gewenste waarde in te stellen.
3. Schuif de “TIME /OFF/ALARM”-schakelaar in de OFF-positie om
terug te keren naar normale weergave en de instellingen op te slaan.
Gebruik van het wekker en sluimerfunctie
1. Activeer de wekker door de “ALARM ON/OFF”-knop in te drukken.
Het wekkersymbool “ “ verschijnt op het LCD-scherm.
2. Druk de SNOOZE/LIGHT-knop in om de wekker te stoppen
en de sluimerfunctie te activeren. Als de wekker afgaat, zal het
wekkersymbool knipperen.
3. Druk op de ALARM ON/OFF-knop om de wekker en de
sluimerfunctie te deactiveren, Het wekkersymbool zal verdwijnen.
Opmerking: Als de sluimerfunctie is geactiveerd, zal de wekker
automatisch na 5 minuten weer afgaan. De sluimerfunctie zal
niet stoppen totdat u op de ALARM ON/OFF-knop drukt om de
sluimerfunctie uit te schakelen.
Batterij vervangen
Als het LCD-scherm dimt, vervang dan onmiddellijk de batterij.
Garantie
2 Jaar garantie op materiaal- en productiefouten (met uitzondering
van de batterij). De garantie is geldig in de landen waar de wekker
ofcieel wordt verkocht.
Een gebroken of gebarsten scherm valt niet onder de garantie.
Braun hulplijn
Mocht u een probleem ondervinden met uw product, zoek dan op:
www.braun-clocks.com
www.braun-watches.com
naar uw plaatselijke servicecentrum of neem contact op via +44 208
208 1833
WAARSCHUWING! Dit product valt onder de richtlijn
Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur
(AEEA). Het mag niet worden weggegooid bij het
gewone huishoudelijke afval, maar bij het plaatselijke
verzamelcentrum voor recycling.
Braun is een geregistreerd handelsmerk van Braun GmbH, Kronberg, Duitsland dat
onder licentie gebruikt wordt door Zeon Ltd.
Dansk
Batteriforholdsregler
1. Brug ikke genopladelige batterier.
2. Brug kun alkaliske AA-batterier af samme eller tilsvarende type.
3. Isættes batterier med korrekt polaritet.
4. Hold batterier uden for børns rækkevidde.
5. Tømte batterier i henhold til lokale lovkrav. Bortskaf dem ikke ved at
smide dem ud med normalt husholdningsaffald.
6. Undgå at kortslutte kontakterne i batteriholder og batteripoler.
7. Fjern batterier fra enheden, hvis den ikke skal bruges i længere tid.
8. Tømte batterier skal fjernes fra batterirummet for at forhindre for stor
aadning, hvilket kan forårsage lækage og skade på uret.
Sådan kommer du i gang
1. Fjern batteridækslet.
2. Indsæt et nyt AA-batteri som angivet i batterirummet, og tryk på
RESET-knappen for at nulstille uret.
3. Luk batteridækslet.
Funktionstaster
TIME/OFF/ALARM-kontakt
- Skub til TIME-position for at indstille klokkeslettet.
- Skub til ALARM-position for at indstille vækketidspunktet.
- Skub til OFF-position (<) for at gå ud af indstillingsmode og vende
tilbage til normal visning.
+ nøgle
-Tryk i normal visning for at skifte mellem 12/24 timers format. I
indstillingsmode trykkes for at øge indstillingsværdien. Tryk og hold
for at fremskynde indstillingen.
- nøgle
- I indstillingsmode trykkes for at reducere indstillingsværdien. Tryk
og hold for at fremskynde indstillingen.
ALARM ON/OFF-knap
- Tryk for at slå vækning til/fra.
SNOOZE/LIGHT-knap
- Tryk for at tænde for baggrundslys i 5 sekunder.
- Tryk for at stoppe vækning og aktivere snooze-funktionen.
RESET-nøgle
- Tryk ved hjælp af en nål for at nulstille alle værdier til standard. I
tilfælde af fejlfunktion skal enheden nulstilles.
Produktbeskrivelse (Billede 1)
1. LCD-skærm
2. SNOOZE/LIGHT-knap
3. ALARM ON/OFF-knap
4. TIME/OFF/ALARM-kontakt
5. + nøgle
6. - nøgle
7. Batteridæksel
8. RESET-nøgle
Visningssymboler (Billede 2)
A. Tid
B. AM/PM
C. Vækningstid
D. Vækningsikon
Indstilling af tiden
1. Skub “TIME/OFF/ALARM”-kontakten til TIME-position.
2. Tryk på “+” eller “-” nøglen for at indstille den ønskede værdi.
3. Skub “TIME/OFF/ALARM”-kontakten til OFF-position for at vende
tilbage til normal visning og gemme indstillingerne.
Indstilling af vækning
1. Skub “TIME/OFF/ALARM”-kontakten til ALARM-position.
2. Tryk på “+” eller “-” nøglen for at indstille den ønskede værdi.
3. Skub “TIME/OFF/ALARM”-kontakten til OFF-position for at vende
tilbage til normal visning og gemme indstillingerne.
Brug af vække- og snooze-funktion
1. Aktiver vækning ved at trykke på “ALARM ON/OFF”-knappen.
Klokkeikonet “ ” vil blive vist på LCD-skærmen.
2. Tryk SNOOZE/LIGHT-knappen for at stoppe vækning og aktivere
snooze-funktionen. Når alarmen lyder, vil vækkeikonet blinke.
3. Tryk ALARM ON/OFF-knappen for at deaktivere vække- og snooze-
funktionen. Klokkeikonet forsvinder.
Bemærk: Når snooze-funktionen er aktiveret, vil alarmen starte
automatisk igen efter 5 minutter. Snooze-funktionen stopper ikke,
før du trykker på ALARM ON/OFF-knappen for at slå snooze fra.
Batteriudskiftning
Når LCD-skærmen bliver svagtlysende, skal du straks udskifte med
et nyt batteri.
Garanti
2 års garanti mod materiale- og fabrikationsfejl (undtagen
batteri). Garantien gælder i de lande, hvor vækkeuret sælges
ofcielt.
Itugået eller revnet linseskærm er ikke dækket af garantien.
Braun helpline
Hvis der er problemer med dit produkt, bedes du kontakt dit lokale
servicecenter på:
www.braun-clocks.com
www.braun-watches.com
eller kontakt +44 208 208 1833
ADVARSEL! Dette produkt er dækket af Affald fra
Elektrisk og Elektronisk Udstyr (WEEE) direktivet. De
bør ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald
men bringes til din lokale genbrugsstation.
Braun er et registreret varemærke fra Braun GmbH, Kronberg, Tyskland under
licens til Zeon Ltd.
Nederlands
Voorzorgsmaatregelen batterijen
1. Gebruik geen oplaadbare batterijen.
2. Gebruik alleen alkaline AA-batterijen van hetzelfde of
gelijkwaardig type.
3. Plaats de batterijen met de juiste polariteit.
4. Houd batterijen buiten bereik van kinderen.
5. Lege batterijen volgens de plaatselijke wettelijke vereisten. Gooi
ze niet weg bij het gewone huishoudelijke afval.
6. Vermijd kortsluiting van de contacten in het batterijcompartiment
en de batterijklemmen.
7. Verwijder de batterijen uit het apparaat als het gedurende
langere tijd niet gebruikt wordt.
8. Lege batterijen moeten worden verwijderd uit het
batterijcompartiment om overtollige ontlading te voorkomen, dit kan
leiden tot lekkage en kan schade aan de klok veroorzaken.
Aan de slag
1. Verwijder de deksel van het batterijcompartiment.
2. Plaats een nieuwe AA-batterij in het batterijcompartiment zoals
aangegeven en druk op de RESET-knop om de klok te resetten.
3. Sluit de deksel van het batterijcompartiment.
Functieknoppen
TIME /OFF/ALARM-schakelaar
- Schuif naar de TIME-stand om de klok in te stellen.
- Schuif naar de ALARM-stand om de wekker in te stellen.
- Schuif naar de OFF-stand (<) om de instellingsmodus te
verlaten en naar de normale weergave terug te keren.
+ knop
-Indrukken bij de normale weergave om te schakelen tussen
de 12/24 uur formaat. Indrukken bij de instellingsmodus om de
ingestelde waarde te verhogen. Indrukken en vasthouden om de
instelling te versnellen.
- knop
- Bij de instellingsmodus indrukken om de ingestelde waarde
te verlagen. Indrukken en vasthouden om de instelling te
versnellen.
ALARM ON/OFF-knop
- Indrukken om de wekker aan/uit te zetten.
SNOOZE/LIGHT-knop
- Indrukken om de achtergrondverlichting gedurende 5 seconden
aan te schakelen.
-Indrukken om de wekker te stoppen en de sluimerfunctie te
activeren.
RESET-knop
- Indrukken met behulp van een pen om alle waarden weer op de
fabrieksstand in te stellen. In het geval van een storing moet het
apparaat worden gereset.
Productbeschrijving (Afbeelding 1)
1. LCD-scherm
2. SNOOZE/LIGHT-knop
3. ALARM ON/OFF-knop
4. TIME /OFF/ALARM-schakelaar
5. + knop
6. - knop
7. Batterijdeksel
8. RESET-knop
Displaysymbolen (Afbeelding 2)
A. Tijd
B. AM/PM
C. Wektijd
D. Wekkersymbool
Instellen van de tijd
1. Schuif de “TIME/OFF/ALARM”-schakelaar naar de TIME positie.
2. Druk de “+” of “-” -knop in om de gewenste waarde in te stellen.
3. Schuif de “TIME/OFF/ALARM”-schakelaar in de OFF-positie
om terug te keren naar normale weergave en de instellingen op
te slaan.
Instellen van de wekker
1. Schuif de “TIME/OFF/ALARM”-schakelaar naar de ALARM-
10.
13.
11. 12.
Seitenansicht 0
1 2

Inhaltsverzeichnis

Seite 1 - Alarm clock

BNC009Alarm clockWeckerRéveilWekkerVækkeurEnglishUser instructionsGuaranteeDeutsch Gebrauchsanweisung GarantieFrançais Model d’emploi GarantieNederlan

Seite 2 - Français

EnglishBattery precautions1. Do not use rechargeable batteries.2. Use only alkaline AA batteries of the same or equivalent type.3. Insert batteries wi

Kommentare zu diesen Handbüchern

Keine Kommentare